දිව්‍ය ලෝකමාරයා පරාජය මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා

මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා