නිවන් මග සිව්වනක් පිරිස

සිව්වනක් පිරිස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා