නිවන් මගඥාන ආර්යයන්ගේ නුවන

ආර්යයන්ගේ නුවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා