නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු යම් තැනක යමක් නැද්ද එතන එයින් ශුන්‍යයි

යම් තැනක යමක් නැද්ද එතන එයින් ශුන්‍යයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close