නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම

සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close