නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග සත්පුරුෂයෝ නොඇලෙති, නොගැටෙති

සත්පුරුෂයෝ නොඇලෙති, නොගැටෙති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close