නිවන් මගධර්ම සද්ධර්මයයි අසද්ධර්මයයි

සද්ධර්මයයි අසද්ධර්මයයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close