පටිච්චසමුප්පාදයජාති ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම

ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close