ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close