නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම උද්ධංභාගීය සංයෝජන

උද්ධංභාගීය සංයෝජන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close