අභිධර්මයරූප උතුඡ රුප කලාප

උතුඡ රුප කලාප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close