අභිධර්මයරූප ආරම්භ

ආරම්භ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close