අභිධර්මයරූප වේරම්භ

වේරම්භ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close