දිව්‍ය ලෝකගති ගතියට ගතිය එකතු විම

ගතියට ගතිය එකතු විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close