නිවන් මගධර්ම සුවාසූදහසක් දහම්

සුවාසූදහසක් දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close