පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය උපාදානය අනුව උපත සිදුවේ

උපාදානය අනුව උපත සිදුවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close