දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව සුද්ධාවාස බඹලොව

සුද්ධාවාස බඹලොව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close