නිවන් මගකුසලය රාගක්ෂය, ද්වේෂක්ෂය, මෝහක්ෂය කිරීම

රාගක්ෂය, ද්වේෂක්ෂය, මෝහක්ෂය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close