ක්‍රියා පොදියක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close