ගති ලක්ෂණ ග්‍රහනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close