භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු

වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close