භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව ආපු ලෝකය ආලෝකය

ආපු ලෝකය ආලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close