භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව ආපු දුර අදුර

ආපු දුර අදුර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close