භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ ආලෝකයි

බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ ආලෝකයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close