භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව ලෝකය අදුරුයි

ලෝකය අදුරුයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close