නිරෝධ නිශ්‍රිත සප්ත බොජ්ජංග වඩන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close