නිවන් මග ආර්යන්ගේ බුද්ධිය

ආර්යන්ගේ බුද්ධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා