නිවන් මග දුකේ ආස්වාදය

දුකේ ආස්වාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා