නිවන් මග අනිච්ඡ දුක්ක අනත්ථ ලක්ෂණය

අනිච්ඡ දුක්ක අනත්ථ ලක්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා