නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය දුකෙන් මිදිම නම් ආස්වාදයෙන් මිදීමයි

දුකෙන් මිදිම නම් ආස්වාදයෙන් මිදීමයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා