නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා 55

අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close