භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව නිවන පිළිබද චිත්ත ප්‍රසාදය

නිවන පිළිබද චිත්ත ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close