නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය පංචස්කන්ධය අනිච්ඡ දුක්ක අනත්ත වශයෙන්

පංචස්කන්ධය අනිච්ඡ දුක්ක අනත්ත වශයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close