නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය අනිච්ඡ සංඥා - අට්ඨීයති හරායති ජිගුජ්ජති

අනිච්ඡ සංඥා - අට්ඨීයති හරායති ජිගුජ්ජති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close