ආර්ය විනයේ දුක්ඛ-පංචකාමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close