දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය හිමිකම් ලැබීම

හිමිකම් ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා