නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅනාගාමි අනාගාමී පුද්ගලයන්ගේ විවිධ මට්ටම්

අනාගාමී පුද්ගලයන්ගේ විවිධ මට්ටම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close