නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅනාගාමි ආර්ය හා අනාර්යන්ගේ ඉන්ද්‍රිය පසෙහි ඇති වෙනස්කම්

ආර්ය හා අනාර්යන්ගේ ඉන්ද්‍රිය පසෙහි ඇති වෙනස්කම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close