නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅනාගාමි අනුලෝම ශාන්තියට පත්වන අයුරු

අනුලෝම ශාන්තියට පත්වන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close