නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅනාගාමි සම්මා අත්ථ නියාමයට බැසගැනීම

සම්මා අත්ථ නියාමයට බැසගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close