නිවන් මගධර්ම ධර්ම ශ්‍රවණය

ධර්ම ශ්‍රවණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close