නිවන් මගධර්ම ධර්ම සාකච්ඡාවේ ඇති වැදගත්කම

ධර්ම සාකච්ඡාවේ ඇති වැදගත්කම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close