නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ලෝකයේ ප්‍රිය මධුර ස්වභාවයෙන් දුක් හටගන්නා අයුරු

ලෝකයේ ප්‍රිය මධුර ස්වභාවයෙන් දුක් හටගන්නා අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා