නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංචඋපාදානස්කන්ධයේ අනිච්ච බව

පංචඋපාදානස්කන්ධයේ අනිච්ච බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා