නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සංකෘත ස්වභාවය වටහා ගැනීම

සංකෘත ස්වභාවය වටහා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close