නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය දුක පිරිසිඳ දැකගැනීම

දුක පිරිසිඳ දැකගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා