නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය දුක්ඛ නිරෝධය දැකීම

දුක්ඛ නිරෝධය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා