නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය අරිය අට මගින් කෙලෙස් සිදීම

අරිය අට මගින් කෙලෙස් සිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා