නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංචස්කන්ධය පැහැදිලි කිරීම

පංචස්කන්ධය පැහැදිලි කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා