නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංචස්කන්ධය , උපාදානස්කන්ධය වන අයුරු

පංචස්කන්ධය , උපාදානස්කන්ධය වන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා